Financieel

De koop van het gaat door als:
– De subsidie door de provincie onvoorwaardelijk is toegekend;
– De hypotheek is verleend;
– Alle certificaten zijn verkocht;
– Het geld voorafgaand aan de eigendomsoverdracht is gestort op de rekening van de notaris.

De Gemeente verkoopt het pand voor de marktwaarde, dus minimaal voor de taxatiewaarde die voor het pand is bepaald op 1 april 2017. De Gemeente mag het pand niet voor minder verkopen, omdat dit dan wordt gezien als ongeoorloofde staatssteun. Het pand is getaxeerd in de huidige staat en met een maatschappelijke bestemming..

De rente is laag. Doordat er afgelost wordt op de hypotheek wordt de verhouding eigen/vreemd vermogen steeds gunstiger en dat is van belang voor de certificaathouders. De waarde van de belegging neemt toe.

We gaan ervan uit dat alle certificaten worden verkocht. Mocht dit onverhoopt toch niet gebeuren, dan gaat de verkoop niet door en wordt het volledige bedrag teruggestort op de rekening van de certificaathouders.

Voor de schoollokalen beneden vragen we een vaste huurprijs per maand van € 250,- en ongeveer € 100,- voor servicekosten per ruimte. Op de eerste verdieping vragen we voor kantoren en vergaderruimtes een bedrag per dagdeel. De ruimtes zijn bestemd voor sociaal-maatschappelijke activiteiten. Andere bedrijven betalen een normaal (commercieel) tarief. Omdat we graag maatschappelijke initiatieven bevorderen en startende ondernemers ondersteunen, rekenen we in enkele gevallen alleen de servicekosten voor het gebruik.

De huur wordt jaarlijks aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI).

De stichting zal jaarlijks de huurinkomsten na aftrek van de kosten (‘winst’) uitkeren aan de certificaathouders. Zij dient te streven naar een uitkering van 5% van het door de certificaathouders ingelegde bedrag.

De Stichting is vrijgesteld van vennootschapsbelasting als: de winst van de Stichting niet uitkomt boven de vrijstellingsgrens van € 15.000,- per jaar; en in een jaar, en de daaraan voorafgaande vier jaren, niet uitkomt boven de € 75.000,-.

Verhuur ruimtes

De ruimtes op de benedenverdieping zijn inmiddels allemaal verhuurd. Op de 1e verdieping zijn vergader- en kantoorruimtes beschikbaar. De bovenverdieping wordt flexibel verhuurd (huur in dagdelen) en de ruimtes worden gedeeld. Er wordt zo min mogelijk vast verhuurd zodat we samen optimaal gebruik kunnen maken van de ruimtes.
De ruimte op de bovenverdieping is pas te huren na verbouwing, dus eind 2019.

Het pand heeft een sociaal-maatschappelijke bestemming. Daarmee maken we het mogelijk dat verenigingen, stichtingen, burgerinitiatieven, werkzoekenden en startende ondernemers zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van de ruimtes tegen een betaalbare huurprijs.
Nee, je betaalt altijd ten minste de servicekosten van het pand.
Het pand is 24/7 geopend. We maken graag goede afspraken over het gebruik. Het is mogelijk voor de gebruikers om zelf toegang te krijgen tot het pand en zelf voor koffie en thee te zorgen. Van tevoren wordt er altijd een uitleg gegeven over het gebruik van de faciliteiten. Tegen een vergoeding is extra hulp of een verzorgde lunch mogelijk.

Nee, er zijn wel keukenfaciliteiten en een (gemeenschaps-)ruimte waar gebruik van kan worden gemaakt. In principe wordt alles door de gebruiker zelf geregeld.

Certificaten

Omdat je de Ursulaschool wil behouden, maatschappelijke projecten wil steunen, een mooi rendement wil ontvangen van minimaal 5% en mede-eigenaar wordt van de Ursulaschool dat na verbouwing ruim € 500.000,- waard is.

Alle risico’s van deze belegging zijn vastgelegd in een informatiedocument dat verstrekt wordt aan alle certificaathouders. 

Het Bestuur moet streven naar een uitkering van minimaal 5% aan de certificaathouders. We mogen geen garanties geven (voorwaarde hypotheekverstrekking). Hoewel er geen langdurige huurcontracten komen, is er wel veel belangstelling voor de ruimtes op de benedenverdieping. Na de verbouwing ontstaan er ook extra verhuurmogelijkheden op de bovenverdieping, waarmee de kans op het rendement van minimaal 5% wordt verhoogd.

Er geldt een vrijstellingsregeling, waardoor goedkeuring niet nodig is. De uitgifte van certificaten is vooraf gemeld aan de AFM met het informatiedocument dat is opgesteld om de risico’s, de kosten en het rendement uit te leggen.

Per kind mogen ouders jaarlijks maximaal €5.363,- onbelast schenken.

Certificaten zijn vrij verhandelbaar. Dit moet wel gemeld worden aan het Bestuur, zodat de namen en het adres van alle certificaathouders kunnen worden bijgehouden in een register.
Wij kunnen je helpen bij de verkoop. We kunnen de certificaten aanbieden aan de andere certificaathouders. Als iemand belangstelling heeft voor een certificaat leggen we dat vast in een register en kunnen wij ze benaderen als je een certificaat wil verkopen. We zullen het ook actief kenbaar maken aan de certificaathouders als iemand aangeeft dat hij een certificaat wil kopen. We kunnen ons netwerk benaderen en gebruik maken van onze website en Social Media inzetten. Dan moet het lukken!

Het kopen van een certificaat is een belegging en alleen zinvol voor een langere termijn. In eerste instantie moet je ook zelf op zoek naar kopers. Het Bestuur kan daar wel bij helpen (zie vorige vraag).
Het Bestuur kan zelfstandig geen certificaten inkopen. Zij beheert de gelden van de huurders, de bank, de provincie en de certificaathouders. Dat geld moet besteed worden aan exploitatie en onderhoud van het pand, de rente en aflossing van de hypotheek, het afgesproken rendement voor certificaathouders en de ondersteuning van maatschappelijke projecten.
In opdracht van de certificaathouders kan het Bestuur wel (delen van) certificaten inkopen. Bijvoorbeeld als meerdere certificaathouders ten laste van hun jaarlijkse uitkering extra certificaten willen kopen. Het Bestuur wil dat faciliteren. In de algemene vergadering van certificaathouders kan een deel van de certificaathouders besluiten de jaarlijkse uitkering te reserveren voor de aankoop van certificaten. In de administratie zal worden vastgelegd dat iemand die dan 5% rendement afstaat voor de aankoop van een certificaat, na de aankoop 1,05 certificaat bezit. Dat heeft daarna gevolgen voor het uit te keren dividend. Na vier jaar heeft iemand met vijf certificaten dan één extra certificaat in zijn bezit. Een mooie investering in de groei van het eigen vermogen en het jaarlijks te ontvangen rendement (na de extra investering).

We kunnen als Bestuur in overleg met de certificaathouders helpen als iemand anders financieel in de problemen dreigt te komt. Dan kopen we in overleg met de certificaathouders het certificaat en bieden dat vervolgens te koop aan derden. We kunnen het ook (in delen) beschikbaar stellen aan de certificaathouders die daarvoor afstand doen van hun jaarlijkse (extra) uitkering. Dat kan in een uitzonderlijke situatie betekenen dat we pas later een bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke projecten of de jaarlijkse extra uitkering later uitbetalen. De certificaathouders dienen in meerderheid toestemming te geven voor deze maatregel.

De verkoopopbrengst van het pand wordt uitgekeerd aan de certificaathouders.
  • Voor de inkomstenbelasting (box 3 vermogen) doet het niets, ook al verlaagt het je banksaldo je bent toch altijd verplicht ook aandelen, uitstaande leningen, certificaten e.d. aan te geven als vermogen in box 3;
  • Het bedrag van € 5.000 is onder de schenkingsgrens voor je kinderen, dit betekent dat er geen schenkbelasting betaald hoeft te worden;
  • Let wel op: als je deze schenking aan een minderjarig kind doet en dit bedrag komt dan op de bankrekening van je kind te staan, dan telt dit ook weer mee voor het eigen box 3 vermogen omdat daar het vermogen van de minderjarige kinderen bijgeteld dient te worden;
  • De vermogensgrens vrijstelling van box 3 ligt per 1-1-2019 op € 30.000 per persoon;
  • Op het te ontvangen rendement per jaar van de certificaten wordt dividendbelasting ingehouden, deze ingehouden dividendbelasting kan bij de inkomstenbelasting weer teruggehaald worden.

De verbouwing

We gaan eerst noodzakelijk onderhoud en enkele reparaties uitvoeren. In de begroting noemen we dit: bouwkundige kosten. We gaan het dak en de ramen isoleren (energiebesparende maatregelen). De toegang naar de bovenverdieping wordt beter mogelijk gemaakt, ook voor gehandicapten. Er komt een nieuwe ingang, een lift en een invalidentoilet (verbeteren toegankelijkheid). De bovenverdieping wordt helemaal opnieuw ingericht, er komt een dakkapel over de gehele lengte van het gebouw en er komen vergader- en kantoorruimtes. Bekijk de begroting of de tekening van de bovenverdieping.
In de begroting is een bedrag van € 25.000,- opgenomen voor bouwkundige kosten. Dit zijn de eerste onderhoudskosten en de kosten voor het uitvoeren van reparaties.
Om de toegang tot het gebouw voor iedereen te verbeteren komt aan de achterzijde een nieuwe toegang naar de bovenverdieping. De bovenverdieping wordt toegankelijk gemaakt voor gehandicapten. Er komt een aparte trap met lift naar en er komt een invalidentoilet.
Na isolatie van het dak en het vervangen van de ramen door HR++ glas, zal het pand energielabel C hebben.

De bovenverdieping wordt verbouwd tot flexibele werkruimtes. Hiervoor zullen eerst alle plafonds en wanden worden verwijderd. Het dak wordt geïsoleerd en er komt een vochtwerende laag aan de buitenzijde. We plaatsen een dakkapel aan de oostzijde over de gehele breedte van het pand. Er komt een nieuwe achteringang met een trap en een lift voor invaliden. We gaan nieuwe ruimtes bouwen aan de binnenzijde die zo flexibel mogelijk kunnen worden gebruikt. De tekening in de brochure is hiervoor de basis. Een ruimte voor de jeugd, kantoorruimtes en spreekkamers, vergaderruimtes en flexplekken waardoor ook een ontmoetingsruimte ontstaat. Er komen twee keukentjes. Delen van het pand zijn afzonderlijk afsluitbaar, waardoor er een vrij toegankelijke ruimte ontstaat. Bekijk de tekening.

De bouw wordt uitgevoerd door een lokale aannemer en door klanten van SamenZP en leden van TOPinuwregio.nl. Aangevuld met vrijwilligers die samen met ons een maximaal resultaat willen halen uit deze prachtige ruimte.

GEEF ONS DE RUIMTE

Staat jouw vraag er niet tussen?